Veel aandacht voor holebi’s in programma’s linkse Mechelse partijen

De linkse Mechelse partijen besteden in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen veel meer aandacht aan holebi’s dan de rechtse. De sp.a noemt als enige HLWM, GVM en de Pink Devils bij naam in haar stadsprogramma en pleit voor een Mechelse Pride. De PVDA focust op jongeren en scholen in de strijd tegen homofoob en transfoob geweld.

Een schepen hijst op IDAHOT-dag 2018 de regenboogvlag aan het Mechelse stadhuis.

HLWM vroeg de voorbije weken alle partijen die op zondag 14 oktober aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen hun volledige programma op te sturen. Onder meer CD&V deed dat niet. In dat geval gingen we op de website van de betrokken partij op zoek naar haar programma voor 2019-2024.

De programma’s van BeOne, VolksLiga Mechelen, Vlaams Belang én CD&V bevatten geen LGBT-punten. Dat is opvallend, want holebi’s tekenen voor ongeveer 5 procent van de Mechelse bevolking. Voor kleinere doelgroepen is vaak wel een specifiek beleid gepland.

De N-VA en de stadslijst van Open VLD-Groen-M+ doen het beter, maar houden het vrij algemeen. De sp.a en de extreemlinkse PVDA vallen op met hun uitgebreide plannen voor de Mechelse LGBT-gemeenschap.

De partijen hieronder zijn gerangschikt op basis van hun aantal leden in de uitbollende gemeenteraad. De relevante punten worden zonder één enkele wijziging weergegeven.

 

Stadslijst Open VLD-Groen-M+ (16 zetels op 43)

Lijsttrekker Bart Somers.

356. In Mechelen is er geen plaats voor racisme en discriminatie. Dat geldt voor discriminatie op grond van gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of ten aanzien van mensen met een beperking. We voeren daarrond een actief sensibiliseringsbeleid en treden actief op tegen discriminatie en racisme, waar we nauw samenwerken met het Openbaar Ministerie. Via toegankelijke en laagdrempelige meldpunten motiveren we mensen om klacht in te dienen wanneer ze daarmee worden geconfronteerd.

359. Mechelen voert een actief LGBT-beleid. Ze ondersteunt holebi-organisaties en brengt hen in contact met andere verenigingen en scholen. De politie treedt kordaat op tegen elke vorm van homofoob geweld en zorgt voor een adequaat onthaal van de slachtoffers.

 

N-VA (11 op 43)

Lijsttrekker Freya Perdaens.

21. We ontwikkelen een actieplan tegen gaybashing en homofoob geweld. De prioriteit zal in eerste instantie liggen op het in kaart brengen van het fenomeen en het organiseren van een toegankelijker meldingssysteem zoals een centraal SMS-nummer om feiten of discriminatie tegen holebi’s te melden. Een dialoog opzetten tussen de verschillende partijen in het kader van diversiteit en opvoeding kan een onderdeel van dit actieplan zijn.

60. Iedereen moet zich veilig thuis kunnen voelen in onze stad. Fysiek en mentaal geweld ten opzichte van transgenders en holebi’s blijft een aandachtspunt. We voeren sensibiliseringsacties, vormingen en treden hard op tegen plegers van dergelijke feiten.

 

SP.A (8 op 43)

Lijsttrekker Caroline Gennez.

29. We plaatsen het LGBT+-beleid visibel in het hart van de stad.

We plaatsen als stad respect voor holebi’s en transgenders centraal in ons beleid en onze stad. We creëren visibele en centraal gelegen eyecatchers in de regenboogkleuren om ons engagement ten aanzien van holebi’s en transgenders extra in de verf te zetten.

30. We handhaven een nultolerantie ten aanzien van gaybashing.

Gaybashing wordt in onze stad niet getolereerd: er wordt kordaat opgetreden tegen fysieke en verbale agressie omwille van geaardheid of gender.

31. We ontwikkelen een brede waaier aan activiteiten rond IDAHOT.

Vandaag wordt op IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homo-, Trans- en Bifobie, in Mechelen vooral de regenboogvlag gehesen. We grijpen deze dag aan om een volledig programma van activiteiten uit te bouwen, in nauwe samenwerking met de Mechelse verenigingen, in het bijzonder HLWM, de Homo- en Lesbienne Werking Mechelen. We besteden daarbij vooral aandacht aan het onderwijs.

32. Samen met de Mechelse cultuurverenigingen zetten we onze schouders onder een ‘queer festival’ en een Mechelse Pride.

Samen met de Mechelse cultuurorganisaties zetten we onze schouders onder een ‘queer festival’: een multidisciplinaire culturele happening waarbij gender een centrale rol speelt. Op die manier brengen we de thematiek duidelijk onder de aandacht. We sluiten het festival af met een Mechelse Pride: een openlucht festival die de diversiteit in onze stad viert.

33. We stellen een regenboogcharter op waarrond we alle Mechelse verenigingen samenbrengen.

Naar analogie met Gent stellen we een regenboogcharter op waarrond we alle Mechelse verenigingen, in het bijzonder de jeugd- en etnisch-culturele verenigingen, samenbrengen. Eens voldoende gekend bij de verenigingen wordt het ondertekenen van dit charter een voorwaarde voor subsidies.

34. We informeren structureel over het aanbod voor aan LGBT+-activiteiten.

We informeren de Mechelaar ook structureel via de bestaande kanalen (De Nieuwe Maan, Huis van de Mechelaar, sociale media) over de LGBT+-activiteiten in Mechelen.

35. Samen met de horeca en de Mechelse verenigingen zorgen we voor voldoende LGBT+activiteiten.

Behalve sport (Gay Volley Mechelen en Pink Devils) en de activiteiten georganiseerd door HLWM zijn er in Mechelen niet echt veel LGBT+- of LGBT+-vriendelijke activiteiten en uitgaansmogelijkheden. We zorgen voor meer mogelijkheden voor Mechelse holebi’s en transgenders om elkaar te ontmoeten door een brede waaier aan activiteiten.

36. We maken werk van sensibilisering via de Mechelse scholen en verenigingen.

Samen met de scholen werken we aan extra sensibilisering rond LGBT+-awareness en welbevinden van jonge holebi’s en transgenders, gezien het nog steeds veel te hoge cijfer van zelfdoding bij LGBT+-jongeren.

37. We bieden aan alle Mechelse kleuterscholen het LOU-pakket aan van çavaria.

Alle Mechelse kleuterscholen krijgen van de stad het LOU-pakket aangeboden, een educatief pakket rond diversiteit ontwikkeld door çavaria, de LGBT+-koepelorganisatie.

 

PVDA (0 op 43)

Lijsttrekker Dirk Tuypens.

Visie

In onze stad is iedereen thuis, van wie je ook houdt of hoe je je ook voelt. In onze Mechelse samenleving zijn er tienduizenden mensen die zich niet kunnen vinden in het traditionele gezin of zich niet thuisvoelen in het geslacht waarmee ze geboren werden. In deze zeer diverse groep vind je lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, queer personen, intersekse personen en nog meer. We vatten ze onder de inclusieve noemer LGBT+. Met de PVDA streven we naar een samenleving en een stad waar alle rechten gegarandeerd zijn.

De holebi-/transgenderbeweging heeft de voorbije decennia heel wat bereikt. Toch blijven er nog heel wat vooroordelen spelen en zijn holebi’s nog vaak het onderwerp van discriminatie. Dat gaat van stemmingmakerij tot geweld op straat.

Programma

De PVDA komt op voor gelijke rechten voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en andere seksuele minderheden en wil er mee voor zorgen dat hun rechten op de maatschappelijke en politieke agenda blijven.

1/ De LGTB+-organisaties van de stad krijgen de nodige ondersteuning.

Veel juridische discriminatie is uit de weg geruimd en op papier zouden LGBT+-personen in de stad dezelfde kansen moeten kunnen krijgen als iedereen. Jammer genoeg is de realiteit niet zo rooskleurig. Verbale en fysieke agressie op straat, op school en op het werk leggen een loden deken op het welzijn van LGBT+- personen. Het hoge aantal zelfmoordgedachten en -daden in deze groep – één op vier heeft al een zelfmoordpoging ondernomen – toont dat er nog veel werk aan de winkel is.

Aanvaarding begint in het dagelijkse leven, op de plek waar je woont. Daarom kan de stad hierin een belangrijke rol spelen. Ze kan een beroep doen op de expertise van de LGBT+-verenigingen en hen financieel ondersteunen.

2/ We voorzien in psychosociale ondersteuning voor slachtoffers van haatmisdrijven.

Acht op de tien holebi’s en transpersonen geven aan dat ze al discriminatie ervaren hebben. Dat cijfer toont dat, in tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, discriminatie nog aanwezig is in alle delen van de samenleving. De enige manier waarop we discriminatie van LGBT+-personen kunnen aanpakken is er samen tegenin gaan.

Onderzoek wijst uit dat de psychische weerslag bij slachtoffers van holebi- en transfobie een veel sterkere impact heeft dan de materiële. Voor slachtoffers van deze haatmisdrijven is het daarom een grote stap om effectief aangifte te doen. Daarom installeren we in de stad een laagdrempelig meldpunt voor alle vormen van discriminatie. We richten een gelijkheidsdienst in die discriminatie voorkomt, opspoort en aanpakt.

3/ We zetten in op preventiecampagnes rond seksueel en homo/transfoob geweld in scholen en jongerenbewegingen.

Voor het onderwijs is een grote rol weggelegd in de brede maatschappelijke aanvaarding van LGBT+-personen. Pesterijen op de speelplaats zijn schering en inslag, het woord ‘homo’ is nog altijd het meest gebruikte scheldwoord. België scoort ook bar slecht wat mentaal welzijn bij LGBT+-jongeren betreft. Een open, positief klimaat op scholen rond seksualiteit en genderidentiteit is daarom essentieel.

We zien dat seksuele opvoeding tot een minimum beperkt wordt en dat het daarbij vaak alleen gaat over het reproductieve en over contraceptie. Het LGBT+-thema komt maar zelden expliciet aan bod, en dan nog op individueel initiatief van een leerkracht. Op die manier is het onmogelijk om het thema grondig met jongeren te bespreken en zo holebi- en transfobie te bannen.

De stad kan helpen door trainingen en trajecten in de scholen en in de jeugdverenigingen te helpen begeleiden, in samenwerking met middenveldorganisaties die zich in het werken aan een school zonder discriminatie bekwaamd hebben.

 

CD&V (5 op 43)

Geen LGBT-programmapunten.

 

Vlaams Belang (3 op 43)

Geen LGBT-programmapunten.

 

VolksLiga Mechelen (0 op 43)

Geen LGBT-programmapunten.

 

BeOne Mechelen (0 op 43)

Geen LGBT-programmapunten.

 

Carl P (6/10/2018)